Hyppää sisältöön

Sairaalanrinteen terveysmetsä

Sotkamontie 13, Kajaani
08 61551
Sai­raa­lan­rin­teen ter­veys­met­sä si­jait­see Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vie­rei­ses­sä met­säs­sä. Esteetön 120 m pit­kä puu­ra­ken­tei­nen reit­ti on tarkoitettu kaikkien käyttöön.

Rei­tin läh­tö­pis­te si­jait­see sairaalan park­ki­pai­kal­ta 200 m pääs­sä I- ja J-ta­lo­jen vä­lis­sä. Läh­tö­pis­tees­sä on kart­ta ja infopiste.

Reit­ti vie es­teet­tö­mäl­le laa­vul­le, jos­sa on nuo­tio­paik­ka ja is­tui­mia kol­mes­sa eri kor­keu­des­sa. Nuo­tio­pai­kal­la on polt­to­pui­ta. Es­teet­tö­män rei­tin var­rel­la on puu­ra­ken­tei­nen le­väh­dys­paik­ka, jos­sa on myös kol­men kor­keu­den is­tui­met se­kä opas­te ais­ti­har­joi­tus­ten te­ke­mi­seen. Aluet­ta kier­tää li­säk­si noin 1 km pi­tui­nen kun­to­ra­ta (tal­vel­la la­tu), jos­sa on jyrk­kiä nou­su­ja ja mui­ta es­tei­tä. Met­sän kes­kel­lä me­nee pol­ku. Kun­to­reit­ti ja -pol­ku ei­vät ole es­teet­tö­miä.

Ter­veys­met­sä on tar­koi­tet­tu kaik­kien käyt­töön ja se so­pii hy­vin myös kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien sekä op­pi­lai­tos­ten ope­tuk­sen ym­pä­ris­töik­si.